Marketing

Graduate Students

Name Office Phone
Pan, Yang S347 PBB 319-335-0979
Shrivastava, Sunaina S219 PBB 319-335-0933
Bell, Joseph S357 PBB 319-335-0981
Kim, Young Kyu S347 PBB 319-335-0979
Chiu, I-Hsuan S347 PBB 319-335-0979
Jain, Gaurav S347 PBB 319-335-0979
Harman, David S247 PBB 319-335-0967
Tamrakar, Chanchal S357 PBB 319-335-0981
Jiao, Jinfeng S219 PBB 319-335-0933
Kwon, Jae Hwan S247 PBB 319-335-0967