Marketing

Current Ph.D. Students

Name Office Phone
Bell, Joseph S357 PBB 319-335-0981
Chiu, I. Hsuan S347 PBB 319-335-0979
Harman, David S247 PBB 319-335-0967
Hu, Bingyan S357 PBB 319-335-0981
Jain, Gaurav S347 PBB 319-335-0979
Kim, Young Kyu S347 PBB 319-335-0979
Pan, Yang S347 PBB 319-335-0979
Shrivastava, Sunaina S219 PBB 319-335-0933
Tamrakar, Chanchal S357 PBB 319-335-0981